Δημοτικό Συμβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης στις 29-04-2020

222

Στην 7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 29-04-2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 19:30, η οποία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης (με την χρήση της εφαρμογής Cisco Webex), σύμφωνα με:

 • το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» – ΦΕΚ 55/11-3-2020,
 • την υπ’αρ. 18318/13-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση Συλλογικών οργάνων των δήμων και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19»,
 • το άρθρο 43 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» – ΦΕΚ 75/30-3-2020,
 • την υπ’αρ. 40/31-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και των δήμων»,
  και με τα εξής θέματα:

Α. Επικύρωση Πρακτικών της Συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 26-02-2020
Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου
Γ. Έκτακτα θέματα
Ε. Τακτικά θέματα

 1. Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2020.
 2. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2020.
 3. Έγκριση Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Κηφισιάς και των Ν.Π.Δ.Δ. οικ. έτους 2020.
 4. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αρ. 10988/31-03-2020 αίτησης για έγκριση εργασιών στο Πάρκο «Ανδρέα Παπανδρέου» στη Ν. Ερυθραία.
 5. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή της υπολόγου υπαλλήλου, για το οικονομικό βοήθημα του Πάσχα 2020.
 6. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 69/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά τον έλεγχο της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ Δήμου Κηφισιάς – Κτιριακών Υποδομών Α.Ε.-Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Περιφέρεια Αττικής για το έργο: 1ο Δημοτικό Σχολείο της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας – Στερέωση και αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων και προσθήκη στατικώς ανεξάρτητου κτιρίου.
 7. Επιχορηγήσεις Αθλητικών Συλλόγων έτους 2020.
 8. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αρ. 10988/31-03-2020 αίτησης για την λύση σύμβασης Χρησιδανείου, ακινήτου του Δήμου Κηφισιάς, επί της οδού 1η Μάη 14 στην Κηφισιά, και σύσταση επιτροπής για την παραλαβή αυτού.
 9. Συγκρότηση και ορισμός νέων μελών της Επιτροπής προσδιορισμού αξίας ακινήτων που περιλαμβάνονται στις πράξεις εφαρμογής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του Δημοτικού Συμβουλίου
ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ