Υλοποίηση προγράμματος “Σχολικά Γεύματα” σε σχολικές μονάδες

46
Υλοποίηση προγράμματος “Σχολικά Γεύματα” σε σχολικές μονάδες

«Υλοποίηση προγράμματος “Σχολικά Γεύματα” σε σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης για
το σχ. έτος 2020-21»
Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/108048/Δ1/21-8-20 Υ.Α. (ΦΕΚ 3606Β’/29-8-20), η Υπηρεσία μας προβαίνει
σε οδηγίες ως προς την εφαρμογή του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» σε σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης
για το σχ. έτος 2020-21.
Α. ΣΤΟΧΟΙ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Α.1. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» θα υλοποιηθεί σε δημοτικά σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2020-21.
Πιο συγκεκριμένα, με τη με αρ. πρωτ. 1628/2/28-5-20 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΚΑ,
εγκρίθηκε η παράταση των συμβάσεων παροχής ζεστών γευμάτων στους μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα 2019-20» μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου 2020. Ως εκ τούτου, το
πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στις σχολικές μονάδες του επισυναπτόμενου πινάκα (συν. 1) κατά το χρονικό διάστημα
Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2020.
Η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος θα γνωστοποιείται σε κάθε Δ/νση Π.Ε. και θα κοινοποιείται στο ΥΠΑΙΘ
από τον ΟΠΕΚΑ.
Α.2. ΣΤΟΧΟΣ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το μενού του προγράμματος αφορά και στις πέντε (5) εκπαιδευτικές ημέρες της εβδομάδας και είναι ειδικά
σχεδιασμένο από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο για το διαιτολόγιο Πανεπιστημιακό Φορέα για να καλύψει τις
διατροφικές ανάγκες των μαθητών/τριών, στo πλαίσιο της υγιεινής μεσογειακής διατροφής.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού
Σχολείου (Π.Δ. 97/2017 (ΦΕΚ 109/Α’ /01-08-2017)) ως ακολούθως: Οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
«Σχολικά Γεύματα» μεταβαίνουν στις οριζόμενες από τον Σύλλογο Διδασκόντων αίθουσες. Ο χρόνος υλοποίησης
του προγράμματος ολοκληρώνεται το αργότερο 30 λεπτά μετά το πέρας της τελευταίας διδακτικής ώρας του
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας:
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
& ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μ Μαρούσι, 8-9-20
Αριθ. Πρωτ. Φ.14/ΦΜ/117420 /Δ1

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr
Email : spudonpe@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Γ. Μέττα (Π.Ε.)
210 344 3318
Φ. Λυμπεροπούλου (Ε.Α.Ε.)
210 344 2933
FAX : 210 344 3354

ΠΡΟΣ : ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
2
υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος για τους μαθητές που δεν παρακολουθούν Ολοήμερο πρόγραμμα,
οπότε και αποχωρούν από το σχολείο. Για τους μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, το
πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» ολοκληρώνεται, όπως προβλέπεται από το ισχύον πρόγραμμα του Ολοημέρου,
στις 14.00.
Οι Σύλλογοι Διδασκόντων όλων των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα, σε ειδική
συνεδρίασή τους, κατά την έναρξη του προγράμματος, αποφασίζουν α) τον καθορισμό των απαραίτητων
αιθουσών που κατά περίπτωση κρίνονται αναγκαίες για την υλοποίηση του προγράμματος β) τις ειδικότερες
λεπτομέρειες που αφορούν στην οργάνωση και υλοποίηση της όλης διαδικασίας και γενικότερα τη ρύθμιση όλων
των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη
τυχόν ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και τις Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Όσον αφορά τα ολιγοθέσια σχολεία και ειδικότερα τα 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια και λόγω των ιδιαιτεροτήτων
τους, δίνεται στο σχολείο, με σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, η δυνατότητα επιλογής του χρόνου
εφαρμογής του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Α.3. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Το πρόγραμμα απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών/τριών των επιλεγμένων σχολείων, με τη σύμφωνη γνώμη
των γονέων-κηδεμόνων αυτών, οι οποίοι συμπληρώνουν στην αρχή της σχολικής χρονιάς υπεύθυνη δήλωση
συναίνεσης και στην οποία αναφέρονται τυχόν αλλεργίες-δυσανεξίες των τέκνων τους (συν. 2, υπόδειγμα
υπεύθυνων δηλώσεων).
Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/133730/Δ1/8-8-18 Υ.Α. (ΦΕΚ 3508Β’/21-8-2018), οι Διευθυντές/ντριες των
συμμετεχόντων Δημοτικών Σχολείων συγκεντρώνουν τις υπεύθυνες δηλώσεις και καταρτίζουν συγκεντρωτικό
πίνακα με τον αριθμό συμμετεχόντων μαθητών/τριών στο πρόγραμμα, καθώς και τον αριθμό και το είδος των
αλλεργιών-δυσανεξιών, βάσει των υπευθύνων δηλώσεων που έχουν συγκεντρώσει και τις οποίες οφείλουν να
κρατούν στο αρχείο του σχολείου (συν. 3, πίνακας Διευθυντών). Στη συνέχεια, αποστέλλουν το συγκεντρωτικό
πίνακα στον/στους Συντονιστή/ές της οικείας Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης μέχρι την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου
2020.
Α.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Το πρόγραμμα διατροφής των Σχολικών Γευμάτων μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου 2020 είναι το εξής:
3
Τα σχολικά γεύματα έχουν παρασκευαστεί για να μοιράζονται στην/στις αίθουσα/ες ακριβώς πριν την έναρξη της
σίτισης, ώστε να παραμένουν στις ασφαλείς θερμοκρασίες συντήρησης.
Σε κάθε περίπτωση, ουδεμία ευθύνη προκύπτει για τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς του προγράμματος και το
σχολείο η κατανάλωση των γευμάτων εκτός σχολικού πλαισίου.
Α.5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ –ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
Το κάθε προσφερόμενο γεύμα είναι ατομικά συσκευασμένο ανά είδος (ζεστό φαγητό και σαλάτα) σε πλαστικούς
περιέκτες μιας χρήσεως (C-PET, A-PET & PP), που κλείνουν αεροστεγώς, ώστε να μην επιτρέπουν τις διαρροές
κατά τη μεταφορά και να προστατεύουν τα τρόφιμα από σκόνη, έντομα και άλλες ρυπάνσεις. Το ψωμί είναι
συσκευασμένο σε κλειστές ατομικές συσκευασίες.
Κάθε συσκευασία συνοδεύεται από χαρτοπετσέτες και κατάλληλα πλαστικά πιρούνια ή κουτάλια – κατά
περίπτωση – καθώς και μαχαίρια (χωρίς προεξοχές και ανωμαλίες) μιας χρήσεως.
Σε κάθε συσκευασία αναγράφεται η ημερομηνία παρασκευής και τα συστατικά του γεύματος (π.χ. σαλάτα εποχής
και κυρίως ζεστό πιάτο).
Τα γεύματα είναι τοποθετημένα σε ειδικούς θερμοθαλάμους μεταφοράς τροφίμων με τον ασφαλή ενδεδειγμένο
τρόπο. Οι σαλάτες μεταφέρονται σε ψυκτικούς θαλάμους.
Τα γεύματα παραδίδονται εντός του χρονικού διαστήματος 10:00 – 13:00. Η μεταφορά των γευμάτων από τις
εγκαταστάσεις παραγωγής τους δε θα πρέπει να ξεκινάει νωρίτερα από τις 08:30. Ο Ανάδοχος υποχρεούται,
εφόσον το σχολείο το επιθυμεί, να αφήσει τις μερίδες των γευμάτων σε θερμοθαλάμους και τις σαλάτες σε
ψυκτικούς θαλάμους, τους οποίους θα παραλαμβάνει την επόμενη σχολική ημέρα.
Β. ΤΡΙΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Β.1. Σε κάθε σχολική μονάδα που συμμετέχει στο πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα», είναι απαραίτητη η σύσταση
Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής των γευμάτων, με τη διαδικασία που προβλέπεται στις με αρ. πρωτ.
Φ.14/ΦΜ/181027/Δ1/25-10-2017 (ΦΕΚ 3870 B’/3-11-2017), Φ.14/ΦΜ/133730/Δ1/8-8-2018 (ΦΕΚ 3508 Β’/21-8-
2018), Φ.14/ΦΜ/96985/Δ1/18-06-19 (ΦΕΚ 2579 Β’/27-6-19), Φ.14/ΦΜ/96985/Δ1 (ΦΕΚ 2579Β’/27-6-19) και
Φ.14/ΦΜ/169589/Δ1 (ΦΕΚ 4060Β’/7-11-19) Υ.Α.
Οι Επιτροπές Παραλαβής είναι τριμελείς και αποτελούνται από το Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής
μονάδας ως Πρόεδρο και δυο (2) εκπαιδευτικούς, εκ των οποίων ο ένας είναι ο Υποδιευθυντής της σχολικής
μονάδας, όπου προβλέπεται η θέση. Ορίζονται επίσης και τρία αναπληρωματικά μέλη, τα οποία αντικαθιστούν τα
τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας τους. Ο ορισμός των δυο (2) τακτικών μελών και των τριών (3)
αναπληρωματικών γίνεται με εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και με απόφαση του οικείου Δ/ντή
Εκπ/σης Π.Ε.
Σε όσες σχολικές μονάδες δεν υπηρετούν τρεις (3) εκπαιδευτικοί, η Τριμελής Επιτροπή συγκροτείται, ως προς τα
τακτικά μέλη, από τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, το Διευθυντή της οικείας Δ/νσης Π.Ε. και έναν
υπάλληλο ή εκπαιδευτικό και ως προς τα αναπληρωματικά μέλη, από τρεις (3) υπαλλήλους ή εκπαιδευτικούς της
αντίστοιχης Δ/νσης Π.Ε.
Μετά τη συγκρότηση της Επιτροπής, ο Διευθυντής/Προϊστάμενος κάθε σχολικής μονάδας οφείλει να αποστείλει
γραπτώς προς τον/τους Συντονιστή/ές του προγράμματος στην οικεία Διεύθυνση Π.Ε. τα ονόματα και τα λοιπά
στοιχεία (τηλέφωνο, e-mail…) των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) που απαρτίζουν την Επιτροπή
Παραλαβής.
Η ανωτέρω διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020.
Β.2. Το έργο και τα καθήκοντα των Επιτροπών Παραλαβής ορίζονται στο άρθρο 1 της με αρ. πρωτ.
Φ.14/ΦΜ/42448/14-3-2018 (ΦΕΚ 1022 Β’/21-3-2018) και στο άρθρο 1β της με αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/133730/Δ1/8-
8-2018 (ΦΕΚ 3508Β’/21-8-2018) Υ.Α.
4
Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται στον έλεγχο των μακροσκοπικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των
γευμάτων, τα οποία πρέπει να είναι χωρίς ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών, απαλλαγμένα
από ξένες ύλες και το χρώμα, η υφή, η οσμή και η γεύση τους να είναι χαρακτηριστικά του είδους και των
συστατικών τους. Γεύματα τα οποία παρουσιάζουν σημάδια σήψης, ευρωτίασης (μούχλας) ή άλλης αλλοίωσης
πρέπει να αποκλείονται από την κατανάλωση.
Ο ως άνω έλεγχος διενεργείται καθημερινά κατά τη διαδικασία παραλαβής, μπορεί δε να καλείται να παραστεί
και ο ανάδοχος.
Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως
στους όρους της Σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις
που διαπιστώθηκαν και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές
ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΚΑ, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών και
συνεπώς η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών
της Σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.
Η Επιτροπή Παραλαβής αποστέλλει μια φορά την εβδομάδα πρακτικό παραλαβής, καθώς και τα σχετικά
παραστατικά (δελτίο αποστολής στο οποίο θα αναγράφεται η ποσότητα και η ώρα παράδοσης) στον/στους
Συντονιστή/ές του προγράμματος στην οικεία Δ/νση Π.Ε.
Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις προγραμματισμένης μη λειτουργίας της σχολικής μονάδας συνολικά ή μερικώς
(π.χ. μιας τάξης αυτής), όπως σχολικές εκδρομές, τοπικές αργίες, εκλογές, επιμορφωτικά σεμινάρια διδασκόντων,
λόγω Covid-19 κ.λ.π, που συνεπάγεται την συνολική ή μερική αντίστοιχα, ακύρωση των παραδιδόμενων
γευμάτων, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παραλαβής θα πρέπει να ενημερώνει εγγράφως (μέσω e-mail) τον Ανάδοχο
και τον αρμόδιο Συντονιστή το αργότερο μέχρι τις 18:00 της προηγούμενης ημέρας.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, αιφνίδιας αναστολής λειτουργίας της σχολικής μονάδας, οι παραπάνω υπεύθυνοι
οφείλουν να ενημερώνουν αμελλητί με κάθε πρόσφορο μέσο τον Ανάδοχο και τον αρμόδιο Συντονιστή.
Επιπλέον, οι σχολικές μονάδες είναι υπεύθυνες για την έγκαιρη ενημέρωση του Αναδόχου και του Συντονιστή του
Προγράμματος (τόσο τηλεφωνικά όσο και μέσω email), για τυχόν μεταβολές του καθημερινού αριθμού αλλά και
του είδους των γευμάτων (πχ νέοι μαθητές που επιθυμούν εκ των υστέρων να συμμετέχουν στο πρόγραμμα,
αλλαγές στο διαιτολόγιο των μαθητών με αλλεργίες ή δυσανεξίες).
Γ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ»
Κάθε Δ/νση Π.Ε. δύναται να ορίζει τόσους Συντονιστές όσους κρίνει απαραίτητους για την αποτελεσματική
υλοποίηση του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν σε
αυτό.
Το έργο και τα καθήκοντα των Συντονιστών του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» ορίζονται στην παρ.α2, του
άρθρου 1, της με αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/133730/Δ1/8-8-2018 (ΦΕΚ 3508Β’/21-8-2018) Υ.Α.
Ο/οι Συντονιστής/ές οφείλει/ουν να αποστείλει/ουν στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ [Διεύθυνση
Οικογενειακών Επιδομάτων, Τμήμα Παροχών Κοινωνικής Στήριξης Οικογενειών, υπόψη κας Βρακατσέλη Θωμαής
(e-mail: th.dagli@oga.gr) και κας Παππά Αλεξίας (e-mail: a.pappa@oga.gr), τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 1519
265 και 213 1519 309] μέχρι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 τα εξής:
 τα στοιχεία τους (όνομα, τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail) καθώς και τα στοιχεία των Τριμελών
Επιτροπών Παραλαβής των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους
 συγκεντρωτικό πίνακα με τον αριθμό συμμετεχόντων μαθητών/τριών στο πρόγραμμα ανά σχολική
μονάδα αρμοδιότητάς τους, καθώς και με τον αριθμό και το είδος των αλλεργιών-δυσανεξιών, βάσει των
υπευθύνων δηλώσεων (συν. 4, πίνακας Συντονιστών).
Επισημαίνεται, ότι οι Συντονιστές οφείλουν να ελέγχουν λεπτομερώς τα πρακτικά παραλαβής που λαμβάνουν
εντός του πρώτου δεκαήμερου κάθε επόμενου μήνα από τις Επιτροπές Παραλαβής των σχολικών μονάδων
αρμοδιότητάς τους καθώς και τα λοιπά παραστατικά (δελτία αποστολής κλπ). Μετά τον έλεγχο, οι Συντονιστές
5
διαβιβάζουν στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ εντός του δεύτερου δεκαήμερου κάθε επόμενου μήνα τα
ανωτέρω πρακτικά καθώς και τα λοιπά παραστατικά (δελτία αποστολής, κλπ…) του προηγούμενου μήνα
υλοποίησης για όλες τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του/τους, συνοδευόμενα από υπολογιστικά φύλλα
(excel), στα οποία αναφέρεται ο ακριβής αριθμός σχολικών γευμάτων που παρελήφθησαν ανά βδομάδα από κάθε
Επιτροπή Παραλαβής κάθε σχολικής μονάδας, ανά Δήμο, Ανάδοχο και μήνα αναφοράς. Στα ίδια υπολογιστικά
φύλλα, σε ξεχωριστή στήλη, αναγράφονται οι αριθμοί των δελτίων αποστολής κατ’ αντιστοιχία με τα
εβδομαδιαία πρακτικά παραλαβής (συν. 5 συνοδευτική φόρμα ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ για Συντονιστές).
Τέλος, σε περιπτώσεις α) μεταβολής τόσο του αριθμού όσο και του είδους των παρεχόμενων γευμάτων σε
σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους και β) προγραμματισμένης μη λειτουργίας της σχολικής μονάδας (εκδρομές,
τοπικές αργίες, εκλογές, επιμορφωτικά σεμινάρια διδασκόντων κ.λ.π.) οι Συντονιστές οφείλουν να ενημερώνουν,
μέσω email, τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ.
Δ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/133730/Δ1/8-8-2018 (ΦΕΚ 3508Β’/21-8-2018) Υ.Α., σε περίπτωση
επέκτασης του προγράμματος και σε νέες σχολικές μονάδες, η Δ/νση Σπουδών Π.Ε. του ΥΠΑΙΘ θα γνωστοποιεί την
εν λόγω επέκταση με την έκδοση σχετικών Εγκυκλίων.
Συν.1 : τριάντα τέσσερις (34) σελίδες, Πίνακας συμμετεχουσών σχολικών μονάδων
Συν.2 : μια (1) σελίδα, υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης
Συν. 3: πίνακας Διευθυντών
Συν.4: πίνακας Συντονιστών
Συν.5: ένα (1) φύλλο Excel, Συνοδευτική Φόρμα Παραστατικά για Συντονιστές

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

No tags for this post.