Ν.Ερυθραία:Κοινοτικό Συμβούλιο μέσω Τηλεδιάσκεψης,

33
12η Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ν. Ερυθραίας τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 20:00 μ.μ η οποία θα γίνει μέσω Τηλεδιάσκεψης,

Στη 12η  Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ν. Ερυθραίας τη Δευτέρα  5 Οκτωβρίου του έτους 2020 και ώρα 20:00 μ.μ η οποία θα γίνει μέσω Τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π)  «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19  και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του  – ΦΕΚ 55-11-3-2020» ( ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-ΙΑΕ) & 20930/31-03-2020 ( ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για  λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων: 

      Α. Ενημέρωση Συμβουλίου.

      Β. Επικύρωση Πρακτικών.

      Γ. Τακτικά Θέματα.

Θέμα 1ο:  Συζήτηση επί των προτάσεων για το Τεχνικό Πρόγραμμα – Προϋπολογισμό

                για το έτος 2021.

Θέμα 2ο:  Πρόταση  για δημιουργία Ιστορικού Λευκώματος Νέας Ερυθραίας.

Θέμα 3ο:  Συζήτηση – προτάσεις περί των πιστοποιήσεων των παιδικών χαρών της Ενότητας                       

                  Νέας Ερυθραίας.

Θέμα 4ο:    Διαβίβαση δικαιολογητικών για έλεγχο και απόφαση χορήγησης παράτασης

                  ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων, στην εταιρεία  ΚΟΙΛΙΑΡΙΔΗΣ

                  Γ.ΒΑΣΑΛΟΣ Ζ.Ο.Ε., για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος « ΕΠΙΧΕΙΡΗ-

                  ΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (Εστιατόριο ), επί της

                  πλατείας 28ης Οκτωβρίου & Αγ.Αναργύρων 2, στη Δ.Ε.Ν.Ερυθραίας  για χρονικό

                  διάστημα ενός ( 1 ) έτους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
ΛΟΥΜΠΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ