Δ.Κηφισιας:Δημοτικό Συμβούλιο στις 07-10-2020, 19:30

52
16η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 07-10-2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 19:30, η οποία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης,

Στην 16η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις  07-10-2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 19:30, η οποία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με:

 • το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» – ΦΕΚ 55/11-3-2020,
 • την υπ’αρ. 18318/13-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση Συλλογικών οργάνων των δήμων και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19»,
 • το άρθρο 43 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» –  ΦΕΚ 75/30-3-2020,
 • την υπ’αρ. 40/31-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού  COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»,

–  την υπ’αρ. 163/29-5-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των        

     δήμων»,

 • την υπ΄αρ. 60249/22-9-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Συνεδριάσεις        

     δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού», με τα εξής θέματα:

Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 23-09-2020.

Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης, συνολική διάρκεια συζήτησης 60΄

    (40΄ερωτήσεις – τοποθετήσεις και 20΄απαντήσεις)

Δ. Έκτακτα θέματα 

Ε. Τακτικά θέματα

 1. Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2020.
 • Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς 2020.
 • Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Καταστροφής Οχημάτων για κατάθεση πινακίδων – αδειών κυκλοφορίας και εκποίηση οχημάτων μέσω των διαδικασιών του Ο.Δ.Δ.Υ. λόγω ακαταλληλότητάς τους.
 • Αποδοχή της πρότασης ψηφίσματος για την θεσμοθέτηση της «Ελληνικής Εβδομάδας Βιώσιμων Στόχων» του Δικτύου SDG17 Greece και συμμετοχή του Δήμου στη δράση «Υιοθέτησε έναν στόχο».
 • Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.
 • Διόρθωση – τροποποίηση της 186/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του Δημοτικού Συμβουλίου
ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ