Δήμος Κηφισιάς: Απόφαση Δημάρχου για τους Νέους Αντιδημάρχους

272
Απόφαση Δημάρχου για τους Νέους Αντιδημάρχους

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4623/2019 (Ρυθμίσεις θεμάτων Ο.Τ.Α.).
 3. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017 (αντιμισθία αντιδημάρχων).
 5. Την υπ’ αρ. 28549/16-04-2019 (ΦΕΚ 1327/Β’/17-04-2019) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν.3852/2010», όπως ισχύει.
 6. Το από 28/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας αιρετών Δήμου Κηφισιάς.
 7. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 1991/Β’/04-06-2018).
 8. Την υπ’ αρ. 82/59633/20-08-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
 9. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 περ. ι΄ του Ν.3852/2010, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011, σύμφωνα με την οποία «… Μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και τον συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου».
 10. Τις διατάξεις του άρθρου 47 (άμισθοι αντιδήμαρχοι) του Ν.4647/2019 το οποίο αναφέρει ότι «….μπορεί να ορίζονται άμισθοι Αντιδήμαρχοι σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του αριθμού των Αντιδημάρχων..».
 11. Το γεγονός ότι στον Δήμο Κηφισιάς μπορούν να ορισθούν έως οκτώ (8) Αντιδήμαρχοι, εκ των οποίων οι έξι (6) έμμισθοι και οι δύο (2) άμισθοι.
 12. Την απογραφή του 2011, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Κηφισιάς έχει πληθυσμό 71.259 κατοίκους.
 13. Την ανάγκη μεταβίβασης ουσιαστικών αρμοδιοτήτων για την αρτιότερη οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει ως Αντιδημάρχους του Δήμου Κηφισιάς τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους  με θητεία από 5/10/2020 έως και 4/10/2021 μεταβιβάζοντας σε αυτούς τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες:

 1. Την κ. Γεωργία (Ζέτη) Κασιμάτη, ως Αντιδήμαρχο Καθαριότητας – και Πολιτικής Προστασίας, με αρμοδιότητες:

Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας  της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης, Ηλεκτροφωτισμού και Πολιτικής Προστασίας.

Επίσης ορίζεται μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 74 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε.

 1. Τον κ. Γιάννη Παντελεάκη, ως Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς, Επιχειρηματικότητας και Διεθνών Σχέσεων, με αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα της Κηφισιάς.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών, που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα της Κηφισιάς, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες, που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς.

ε) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση για την υπογραφή διοικητικών εγγράφων που αφορούν Ληξιαρχικές πράξεις, αντίγραφα & αποσπάσματα αυτών (Γέννησης, Βάπτισης, Γάμου, Διαζυγίου, Θανάτου, συμφώνου συμβίωσης και εκθέσεων) της Δ.Ε. Εκάλης, καθώς και άδειες Πολιτικών Γάμων.

στ) Την εποπτεία και ευθύνη – ως προς την Επιχειρηματικότητα – του Τμήματος Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Επιχειρηματικότητας, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

ζ)  Την ανάπτυξη των Διεθνών Σχέσεων του Δήμου.

 1. Τον κ. Νικήτα Κόκκαλη, ως Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας και Τοπικής Δημοκρατίας, με αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα της Νέας Ερυθραίας.

β) Την υποβολή προτάσεων και τη συνεργασία με όλες τις Υπηρεσίες για έργα, εργασίες και υπηρεσίες που εκτελούνται και προσφέρονται στη Δημοτική Ενότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα της Νέας Ερυθραίας, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες, που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας.

ε) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση για την υπογραφή διοικητικών εγγράφων που αφορούν Ληξιαρχικές πράξεις, αντίγραφα & αποσπάσματα αυτών (Γέννησης, Βάπτισης, Γάμου, Διαζυγίου, Θανάτου, συμφώνου συμβίωσης και εκθέσεων) της Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας, καθώς και άδειες Πολιτικών Γάμων.

στ) Την εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τοπικής Δημοκρατίας στον Δήμο, ανά Συνοικία, καθώς και για ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις και δημοψηφίσματα.

ζ) Την προετοιμασία, οργάνωση και υλοποίηση, από κοινού με τα Συμβούλια Κοινοτήτων και σε συνεργασία με τα Συνοικιακά Συμβούλια, των Συνοικιακών Συνελεύσεων, καθώς και της συγκέντρωσης – ταξινόμησης, σε συνεργασία με τους ανωτέρω, των προτάσεων του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού.

η) Την εισήγηση τροποποιήσεων στον κανονισμό λειτουργίας Συνοικιακών Συμβουλίων & Συνοικιακών Συνελεύσεων.

θ) Την οργάνωση εκλογής νέων Συνοικιακών Συμβουλίων.

       Επίσης ορίζεται μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 74 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε.

 1. Τον κ. Εμμανουήλ Μαρκεσίνη, ως Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης, με αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα της Εκάλης.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα της Εκάλης, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες, που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης.

ε) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση για την υπογραφή διοικητικών εγγράφων που αφορούν Ληξιαρχικές πράξεις, αντίγραφα & αποσπάσματα αυτών (Γέννησης, Βάπτισης, Γάμου, Διαζυγίου, Θανάτου, συμφώνου συμβίωσης και εκθέσεων) της Δ.Ε. Εκάλης, καθώς και άδειες Πολιτικών Γάμων.

 1. Τον κ. Ευάγγελο Αυλήτη, ως Αντιδήμαρχο Προσωπικού – Οικονομικών, Εποπτείας Μέτρων κατά του κορωνοϊού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

β) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Ανάπτυξης.

γ) Την παρακολούθηση της εξέλιξης της πανδημίας του κορωνοϊού στον Δήμο και των σχετικών κρατικών αποφάσεων και οδηγιών.

δ) Την εποπτεία και εφαρμογή μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού και εισήγησης τέτοιων.

ε) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ/νσης Προγραμματισμού,  Επιχειρηματικότητας, Οργάνωσης και  Πληροφορικής.

στ) Την εποπτεία και ευθύνη του συστήματος Διαχείρισης των Αιτημάτων Καθημερινότητας, Προτάσεων και Παραπόνων των πολιτών.

ζ) Την υπογραφή του τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη της παρ. 3α του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 και της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016.

 1. Τον κ. Μιχάλη Καυγαλάκη, ως Αντιδήμαρχο Ύδρευσης του Δήμου και εποπτείας ανέγερσης επισκευών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ερυθραίας,  με αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Ύδρευσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

β) Την παρακολούθηση και εποπτεία σε κάθε στάδιο, του έργου «της στερέωσης και αποκατάστασης διατηρητέου κτιρίου και προσθήκης στατικώς ανεξάρτητου κτιρίου – οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις» του ιστορικού 1ου Δημοτικού Σχολείου της Νέας Ερυθραίας.

Επίσης ορίζεται μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 74 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε.

 1. Την κ. Ασπασία (Νίνα) Βλάχου, ως Αντιδήμαρχο Εξυπηρέτησης και Φιλίας των Πολιτών, Δημοσίων Σχέσεων και Τουρισμού,  με αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών.

β) Την εποπτεία των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου, σε στενή συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Κοινωνικής Προστασίας Τρίτης Ηλικίας της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.

γ) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας  του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων & Εθιμοτυπίας του Δήμου Κηφισιάς με την ανάπτυξη Δημοσίων Σχέσεων προς κάθε κατεύθυνση, καθώς και του σχεδιασμού και της υλοποίησης εξεύρεσης χορηγιών.

δ) Την εποπτεία και ευθύνη ως προς τα Προγράμματα ήπιας Τουριστικής Ανάπτυξης του Τμήματος Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Επιχειρηματικότητας, Οργάνωσης και Πληροφορικής, σε συνεργασία με το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».

    Επίσης ορίζεται μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 74 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε.

 1. Τον κ. Γεώργιο Σκορδίλη, ως Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Ανακύκλωσης κι Εθελοντισμού, με αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, εκτός της μέριμνας για τα ενεργειακά συστήματα του Δήμου και των εγκαταστάσεών του.

β) Τη μελέτη, σχεδίαση, εισήγηση και παρακολούθηση συστημάτων και προγραμμάτων ανακύκλωσης, κομποστοποίησης και χωριστής διαλογής αποβλήτων, προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης κι επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων.

γ) Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Εθελοντισμού της Διεύθυνσης Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.

Πολιτικούς γάμους θα τελούν οι Αντιδήμαρχοι κ.κ.:

Γεωργία (Ζέτη) Κασιμάτη

Γιάννης Παντελεάκης

Εμμανουήλ Μαρκεσίνης

Μιχάλης Καυγαλάκης

Ασπασία (Νίνα) Βλάχου

Γεώργιος Σκορδίλης

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Γεωργία (Ζέτη) Κασιμάτη, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει, ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον  Αντιδήμαρχο κ. Μιχάλη Καυγαλάκη.

Άμισθοι Αντιδήμαρχοι ορίζονται η κ.Γεωργία (Ζέτη) Κασιμάτη και ο κ. Εμμανουήλ Μαρκεσίνης.

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στο Γραφείο Δημάρχου, στους Αντιδημάρχους που αφορά στον Γενικό Γραμματέα και στις Διευθύνσεις και στα Τμήματα του Δήμου.

Η παρούσα να δημοσιευθεί μια φορά σε ημερήσια εφημερίδα  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                    ΓΙΩΡΓΟΣ  ΘΩΜΑΚΟΣ