Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ν. Ερυθραίας στις 19/10/ 2020 και ώρα 20:00

0
30
Η 13η Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ν. Ερυθραίας

Η 13η  Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ν. Ερυθραίας θα γίνει τη Δευτέρα  19 Οκτωβρίου του έτους 2020 και ώρα 20:00 μ.μ η οποία θα γίνει μέσω Τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π)  «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID 19  και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του  – ΦΕΚ 55-11-3-2020» ( ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-ΙΑΕ) & 20930/31-03-2020 ( ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για  λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων: 

      Α. Ενημέρωση Συμβουλίου.

      Β. Επικύρωση Πρακτικών.

      Γ. Τακτικά Θέματα.

 Θέμα 1ο: Προγραμματισμός ασφαλτοστρώσεων Κοινότητας Νέας Ερυθραίας για το 2021  –

                   υποβολή προτάσεων.

        Θέμα 2ο:  Προγραμματισμός κατασκευής ηλεκτροφωτισμού Κοινότητας Νέας Ερυθραίας,

                        για το  2021 – υποβολή προτάσεων.

 Θέμα 3ο:  Προγραμματισμός κατασκευής – συντήρησης πεζοδρομίων Κοινότητας Νέας Ερυθραίας

                   για το  2021– υποβολή προτάσεων.

Θέμα 4ο:  Προτάσεις για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2021 Κοινότητας Νέας Ερυθραίας

                   (εκτός από ασφατοστρώσεις – ηλεκτροφωτισμό – κατασκευές – συντήρηση πεζοδρομίων. )

Θέμα 5ο  «Εγκατάσταση μεταλλικών εμποδίων επί της οδού Σμύρνης 7 στη Νέα Ερυθραία.»

Θέμα 6ο   « Αίτημα Παραχώρησης θέσης στάθευσης για τη δυνατότητα , προσωρινής      

                      στάθμευσης  Οχημάτων Ασθενοφόρων και Οχημάτων ΑΜΕΑ, έμπροσθεν

                      Πολυιατρείου επί της οδού Γρηγορίου Ε΄3 στη Νέα Ερυθραία.»  

      Θέμα 7ο   « Εγκατάσταση μεταλλικών εμποδίων  στη διασταύρωση των οδών Κ.Βάρναλη 

                            & Μικράς Ασίας.»                                     

       Θέμα 8ο  « Τοποθέτηση οριοδεικτών επί του οδοστρώματος σε τμήματα της  Λεωφ.Κηφισίας

                          Κηφισιά και Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Ερυθραία.»

       Θέμα 9ο   Οριοθέτηση εισόδου γκαράζ, επί της οδού Βάρναλη 39 στη Νέα Ερυθραία.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
ΛΟΥΜΠΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ