ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ συμμετοχής στη 1η Τακτική Συνεδρίαση στις 11.01.2021

0
52
Η φωτογραφία είναι για να θυμόμαστε τους Συμβούλους της Κοινότητας Ν.Ε.!

Προς: Τον κ. Δήμαρχο, Τον κ. Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Ν. Ερυθραίας, Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Δημοκρατίας, Τους κ.κ. Κοινοτικούς Συμβούλους Δημοτικής Κοινότητας Ν. Ερυθραίας

ΚΟΙΝ.: Δ/νσεις Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Πολεοδομίας, Δ/νση Καθαριότητας, Δ/νση Περιβάλλοντος, Δ/νση Εξυπηρέτησης Πολιτών, Νομικούς Συμβούλους, Τοπικό Τύπο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να συμμετέχετε στη 1η Τακτική Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ν. Ερυθραίας τη Δευτέρα  11 Ιανουαρίου  του έτους 2021 και ώρα 20:00 μ.μ η οποία θα γίνει μέσω Τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π)  «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID 19  και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του  – ΦΕΚ 55-11-3-2020» ( ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-ΙΑΕ) & 20930/31-03-2020 ( ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για  λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων: 

      Α. Ενημέρωση Συμβουλίου.

      Β. Επικύρωση Πρακτικών.

      Γ. Τακτικά Θέματα.

Θέμα 1ο : Επείγουσα καταγραφή ετοιμόρροπων κτισμάτων στην Ενότητα  Νέας Ερυθραίας.

Θέμα 2ο: Κατάλογος πεζοδρομίων αδόμητων οικοπέδων στην Ενότητα  Νέας Ερυθραίας.

Θέμα 3ο : Προτάσεις για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ενότητα Νέας Ερυθραίας.

Θέμα 4ο: Αίτημα για παραχώρηση δύο θέσεων στάθμευσης για λόγους ασφαλείας επί της οδού Ιουστινιανού στη Νέα Ερυθραία.

                        Ν. Ερυθραία,  7 Ιανουαρίου 2021         

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 

        ΛΟΥΜΠΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ