ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ: Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – Πρόσκληση

0
53

Πρόσκληση ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο, Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Τους κ.κ. Προέδρους Δημοτικών Ενοτήτων, Τoν κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου Κηφισιάς. ΚΟΙΝ.: Δ/νση Διοικητικών Yπηρεσιών- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσία Δόμησης – Δ/νση Καθαριότητας, Δ/νση Περιβάλλοντος- Δ/νση Εξυπηρέτησης Πολιτών -Δ/νση Προγρ/σμού, Επιχειρηματικότητας, Οργάνωσης & Πληρ/κής- Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας και Αθλητισμού- Νομική Υπηρεσία.
Από τις παραπάνω υπηρεσίες υπάρχει η υποχρέωση να παρευρίσκεται αρμόδιος υπάλληλος για την εισήγηση των θεμάτων αρμοδιότητάς των. Δημοτικές Ενότητες Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Εκάλης με την Υποχρέωση για την ανάρτηση του παρόντος στο Δημοτικό κατάστημα, Τοπικό Τύπο.

Σας καλούμε στην  1η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις  20-01-2021, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 19:30, η οποία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με:

 • το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» – ΦΕΚ 55/11-3-2020,
 • την υπ’αρ. 18318/13-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση Συλλογικών οργάνων των δήμων και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19»,
 • την υπ’αρ. 40/31-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»,

–  την υπ’αρ. 163/29-5-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»,

 • την υπ΄αρ. 60249/22-9-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Συνεδριάσεις         δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το          διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του        κορωνοϊού»,
 • την υπ’αρ. 20764/7-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», με τα εξής θέματα:

Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Β. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης, συνολική διάρκεια συζήτησης 60΄

    (40΄ερωτήσεις – τοποθετήσεις και 20΄απαντήσεις) + 15’ των πολιτών   

Γ. Έκτακτα θέματα 

Δ. Τακτικά θέματα

 1. Ορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημόσιου Δικαίου του Δήμου Κηφισιάς με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού της Χερσονήσου της Ερυθραίας».
 • Συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης διαφορών από πρόστιμα που επιβάλλονται από την  Υπηρεσία Εποπτών Καθαριότητας.
 • Αποδοχή παραιτήσεων και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς».
 • Διαπίστωση της επάρκειας του προσωπικού και της υλικοτεχνικής υποδομής της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κηφισιάς για την άσκηση της αρμοδιότητας της ανωτέρω υπηρεσίας και για τις Δημοτικές Ενότητες Ν. Ερυθραίας και Εκάλης.
 • Επί της υπ’ αρ. 30/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί επικαιροποίησης της υπ΄ αριθμ. 33/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για τη μετατροπή τμήματος της οδού Θάσου στη Νέα Ερυθραία, σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας.
 • Επί της υπ’ αρ. 38/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί επικαιροποίησης της υπ΄ αριθμ. 54/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για τη μονοδρόμηση της οδού Ανοίξεως, στο τμήμα μεταξύ των οδών Γ. Λύρα και Χαρ. Τρικούπη στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς, με κατεύθυνση από την οδό Γ. Λύρα προς την οδό Χαρ. Τρικούπη.
 • Επί της υπ’ αρ. 103/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για την τοποθέτηση οδοδεικτών επί της οδού Κύπρου, στη συμβολή της με τις οδούς Κιθαιρώνος, και Ταϋγέτου στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για την αποτροπή παρόδιας στάθμευσης.
 • Επί της 50/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για την διαπλάτυνση πεζοδρομίου στην οδό Ομήρου στη συμβολή με την οδό Αλωνίων στο Ο.Τ. 23, στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς.
 • Επί της 114/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά  κυκλοφοριακή ρύθμιση για τη λήψη μέτρων στην διασταύρωση των οδών Ρόδων και Γιασεμιών στη Δημοτική Ενότητα Εκάλης.
 1.  Έγκριση ανανέωσης σύμβασης με την εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ Α.Ε.
 1.  Γνωμοδότηση περί όχλησης ή μη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «κομμωτήριο-περιποίηση άκρων» επί της οδού Αγ. Τρύφωνος 16 και Ομήρου, στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς.
 1.  Σύσταση προσωποπαγούς θέσεως με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Δήμο Κηφισιάς σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως (αριθμός αποφάσεως Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 984/2020).

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                             ΣΤΑΥΡΟΣ  ΖΑΠΑΝΤΗΣ