Η 13η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς θα γίνει στις 02-06-2021

0
138

Σας καλούμε στην 13η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις  02-06-2021, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 19:30, η οποία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με:

- το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου – ΦΕΚ Α΄55/     11-03-2020, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 - ΦΕΚ A' 76/03.04.2020,

– την υπ’αρ. 18318/13-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,

– την υπ’αρ. 40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,

– την υπ’αρ. 163/29-05-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,

– την υπ’αρ. 60249/22-09-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

– την υπ΄αρ. 426/13-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Α. Επικύρωση Πρακτικών της Συνεδρίασης του Δ.Σ. στις  31.03.2021

Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου, διάρκεια 60΄

Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης, συνολική διάρκεια συζήτησης 60’

    (40’ ερωτήσεις – τοποθετήσεις και 20’ απαντήσεις) + 15’ πολιτών

Δ. Έκτακτα θέματα 

Ε. Τακτικά θέματα

  1. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2021.
  • Ψήφισμα του Δήμου Κηφισιάς κατά της μεταφοράς του Καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι.
  • Ψήφισμα του Δήμου Κηφισιάς κατά της δημιουργίας νέων λατομικών ζωνών στο Δήμο Διονύσου.
  • Επικαιροποίηση των υπ΄αρ. 129/2020, 130/2020 και 131/2020 αποφάσεων του Δ.Σ. ως προς την επιλογή των πιστωτικών ιδρυμάτων, οι οποίοι έχουν ανοιχτεί σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού στην Τράπεζα Eurobank Ergasias και ορισμός  υπευθύνων κίνησης των λογαριασμών (απόφαση 62038/05-09-2019 ΥΠ.ΕΣ.,      ΦΕΚ Β΄3440/11-09-2019).
  • Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων για συγκρότηση Επιτροπής της παρ. 5 του άρθ. 186 του ν.3463/2006.
  • Επί της εισήγησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος για την διαχείριση πρασίνου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ