Δήμος Κηφισιάς: Κοινοτικό Συμβούλιο στις 30-6-2020

33

Στο ∆ηµαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος»
∆ήµου Κηφισιάς) στις 30-6-2020, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18:30 σε τακτική
συνεδρίαση του Συµβουλίου της Κοινότητας Κηφισιάς µε θέµατα:


Α) Επικύρωση πρακτικών
10ης Συνεδρίασης 9-12-2019
Β) Ενηµέρωση Συµβουλίου.
Γ) Συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως
∆) Έκτακτα θέµατα.
Ε) Τακτικά θέµατα.

 1. Λήψη απόφασης σχετικά µε την «Εισήγηση περί της κατάργησης θέσης
  περιπτέρου επί της συµβολής των οδών Χαρ. Τρικούπη & Πάρου και περί
  της µετατόπισης του περιπτέρου που βρίσκεται επί της Πλατείας
  28ης Οκτωβρίου, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου έναντι αρ. 24, στη
  ∆.Ε. Νέας Ερυθραίας, µε δικαιούχο τον κ. Αβραµόπουλο Γεώργιο».
 2. Έγκριση ή µη της τεχνικής µελέτης µε θέµα: «Παραχώρηση µίας (1)
  θέσης στάθµευσης έξω από την οικία του πρέσβη του Πακιστάν στην οδό
  Κρυστάλλη αρ. 36 στην Κηφισιά».
 3. Έγκριση ή µη της τεχνικής µελέτης µε θέµα: «∆έσµευση µίας (1) θέσης
  στάθµευσης του Συστήµατος Ελεγχόµενης Στάθµευσης (Σ.Ε.Σ.) επί της
  οδού Ηρ. Αττικού στην Κηφισιά για την εξυπηρέτηση του γραφείου της
  Κοινότητας Κηφισιάς».
 4. Έγκριση ή µη της τεχνικής µελέτης µε θέµα: «Τοποθέτηση ενδεικτικής
  εξωτερικής πινακίδας σήµανσης της εισόδου στο ΕΦΚΑ στην Κηφισιά επί
  της Λ. Κηφισιάς αρ. 270».
 5. Έγκριση ή µη της τεχνικής µελέτης µε θέµα: «Προσωρινή κατάληψη
  πεζοδροµίου και κατασκευή λωρίδας όδευσης πεζών σε τµήµα πέριξ της
  πλατείας Απέργη στην Κηφισιά».
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας
  του Κοιµητηρίου Κηφισιάς
  Κηφισιά, 25-6-2020.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ